رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: موسی الرضا عرب بالاجلینی

نایب رئیس

نام و نام خانوادگی: رضا آزاده راه

بازرس اصلی

نام و نام خانوادگی: حسابرسی امین تدبیر بصیر

بازرس علی البدل

نام و نام خانوادگی: علی اصغر فرزبود

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

نام و نام خانوادگی: حسن ایزد